ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

          ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกองทุนยุติธรรมมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน ๒๔๑,๙๑๓,๒๗๑.๔๖ บาท 
          และรับทราบผลการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๗ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๓๘ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๓๕๙ ราย รวมเงินให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน ๒๔,๖๗๔,๘๓๖.๐๐ บาท และรับทราบผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑ เดือนตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) มีผู้ยื่นคำขอ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๘๕ เรื่อง จำแนกเป็นผู้เสียหายจำนวน ๙๔๙ เรื่อง จำเลยจำนวน ๓๖ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘ เรื่อง จำแนกเป็นไม่จ่ายจำนวน ๓ เรื่อง และจ่ายจำนวน ๕ เรื่อง เป็นเงินจำนวน ๑,๖๒๙,๖๘๘.๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๙๗๗ เรื่อง 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน ซึ่งกองทุนยุติธรรมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นทุนหมุนเวียนรับเงิน การจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการฝึกอบรมบุคลากร และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติ ในการรับเงิน จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว อันจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --