กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับ “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

              ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice) โดยมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน H.E. Amb. Barry Desker ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจากประเทศสิงคโปร์ และ Ms. Deirde Boyd – UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งนักวิชาการจากภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมฯ

              ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิต การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลย การดำเนินการของภาครัฐเพื่อดูแลผู้ต้องขัง การอภัยโทษและลดหย่อนโทษ กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก

              โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “กระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำความเชื่อมโยง ๓ ประเด็น ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิตและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัย AICHR รวมทั้ง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานแนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และหวังว่าเวทีนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างกัน พัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --