กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓


          ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ คน เพื่อมอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ทุกกระทรวงได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๒. รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๓. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และ ๔. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

         โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ฯ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน ต้องระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คำขอตั้งงบประมาณ มีกลไกการติดตามประเมินผล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนส่วนร่วม รวมทั้งการวางแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรับงบประมาณไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อันจะเป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --