กระทรวงยุติธรรม จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

         ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน : ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม” โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมฯ

         โดยภายในงานเสวนา แบ่งหัวข้อเสวนาออกเป็น ๓ มิติหลัก ได้แก่ Inside Prison ภารกิจหลังกำแพง Beyond Prison สู่โลกนอกเรือนจำ และ Besides Prison อนาคตของมาตรการที่มิใช่การคุมขัง และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเชิงวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการกำลังใจฯ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ องค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากลจากสหราชอาณาจักร และสถาบัน UNAFEI จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรเรือนจำต้นแบบประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรือนจำ คือ เรือนจำกลางนครราชสีมา และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และมอบโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่ผู้ต้องขัง (Crafting Hope Awards) เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่อง

         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองข้อกำหนดกรุงเทพตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ข้อกำหนดกรุงเทพได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการดูแลผู้ต้องขังหญิง ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและได้คำนึงถึงเพศสภาวะ โดยนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในกระบวนการการคืนคนดีสู่สังคมควบคู่กับการลดการกระทำผิดซ้ำ การพัฒนาระบบการจำแนกลักษณะของผู้กระทำผิดในระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติ ในการพัฒนาพฤตินิสัยและระบบแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิดเฉพาะราย การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การผลักดันการใช้มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการคุมขัง โดยพิจารณาจากผู้กระทำผิดเป็นกรณี โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเข็มแข็งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --