“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ กพยช. และพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้แก่คณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. จำนวน ๘ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น แผนกคดีในศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

          ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กพยช. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมได้กำหนดเป้าหมายและวาระการประชุม กพยช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะ เพื่อไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
          ๑. ประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ โดยกำหนดและวางมาตรการในการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของประชาชน
          ๒. ประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตำรวจ หน่วยงานทางปกครอง เป็นต้นและพิจารณากำหนดแนวทางหรือบทลงโทษที่เหมาะสม ในกรณีที่หากมีผู้ฝ่าฝืนการไกล่เกลี่ยฯ 
          และ ๓. ประเด็นการนำเสนอข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม อาทิ กรณีที่บุคลากรของกระบวนการยุติธรรม แสดงความคิดเห็นหรือสื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ นั้น เป็นการชี้นำ หรือละเมิดสิทธิหรือไม่ และควรกำหนดมาตรการหรือแนวทางการสื่อสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
          ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาหารือในเบื้องต้นถึงแนวทางพัฒนาการดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเข็มแข็งและครอบคลุมในทุกมิติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --