กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

          ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย – ลาวฯ เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ โดยมี พลตรี ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนลาว เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมแอสเตอร์โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประเทศไทย และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทั้งสองประเทศได้ดำเนินงานร่วมกันมายาวนานกว่า ๒๗ ปี โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติในการดำเนินงานการความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่
          ๑. ประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป. ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ๔ ปี ระหว่าง พ.ศ ๒๕๖๒ -๒๕๖๕ เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสืบสวนขยายผลของคณะทำงาน นอกจากนี้ฝ่าย สปป.ลาว จะส่งผลการวิเคราะห์ยาเสพติด ภาพถ่ายตัวอย่างยาเสพติด รวมถึงลักษณะการบรรจุหีบห่อของยาเสพติดที่จับกุมได้ใน สปป.ลาว ให้แก่ฝ่ายไทย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันต่อไป
          ๒. ประเด็นด้านการพัฒนาทางเลือก ฝ่ายไทย โดยมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ราบสูง (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมมือกันสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ ให้แก่ฝ่าย สปป.ลาว ในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบและลำเลียงพืชเสพติดจากพื้นที่ดังกล่าวเข้ามายังประเทศไทย
          ๓. แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๔ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สานต่อการดำเนินการลาดตระเวนทางน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว จังหวัดหนองคายกับแขวงนครเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน โดยฝ่ายไทยได้สนับสนุนเรือลาดตระเวน จำนวน ๑ ลำ ให้แก่ สปป.ลาว พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการควบคุมและซ่อมบำรุงเรือให้แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --