กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด


          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะที่ ๒.๒ แผนงานบูรณการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
โดยมี พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

          โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีต่อแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง กลยุทธ์ แผนงานตามร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

          พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติให้ทบทวนร่างแผนงานบูรณาการฯ และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบันและสถานการณ์ในอนาคตให้มากขึ้น รวมทั้งให้ครอบคลุมทุกในมิติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --