กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


          ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.

 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เพื่อพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หน่วยงานจะผลักดัน ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

และเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ทั้งนี้ จากการประชุมฝ่ายเลขานุการจะเร่งดำเนินการสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

รวมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --