กระทรวงยุติธรรม ประชุมแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

         ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

          โดยที่ประชุมได้พิจารณากฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่างระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึกวิชาชีพหรือฝึกงานฝีมือหรือรางวัลจากการแสดงหรือบริการต่างๆ ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... ๒. ร่างระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอก พ.ศ. .... ๓. ร่างระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้พบและปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ พ.ศ. .... ๔. ร่างระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. .... และ ๕. ร่างระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจำหน่ายและการทำลายทรัพย์สินหรือสิ่งของในสถานที่ควบคุม พ.ศ. ....

          ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ พร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --