“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายผ่านรถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่


          ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ (ปี ๒) รถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่ “ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย” ตอน “รู้กฎหมายไว้ ใช้กฎหมายเป็น” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลผ่านรูปแบบและวิธีการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งในระดับชุมชนห่างไกล และชุมชนเมือง โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ ใน ๑๐ จังหวัด ๕๐ จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี พะเยา น่าน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จังหวัดราชบุรี สงขลา และตรัง เพื่อ “กระตุ้น” “พัฒนา” “สนับสนุน” และ “บูรณาการ” โดยเน้นส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้เกิดความร่วมมือและแสดงถึงศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามแนวคิด “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” โดยมี พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม และทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซื่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในการเข้าถึงบริการงานยุติธรรม และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะสำหรับคนไทยในท้องถิ่น ๓๐ ล้านคน ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยและถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่ลูกหลานเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่จะเคารพกฎหมาย อันจะนำไปสู่การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --