กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
          ที่ประชุมได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ด้านสถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ผลการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผู้ขอรับความช่วยเหลือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรม ผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการจ่ายค่าตอบแทนทนายความตามมติกองทุนยุติธรรม
        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี
        รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการในประเด็นต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือกรณีชาวต่างชาติถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในราชอาณาจักรไทยหรือกรณีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --