อำนาจตุลาการที่ไม่เป็นธรรม (อยุติธรรม)


       การเพิกถอนนิติกรรมโดยไม่ชอบธรรม ได้พิพากษาให้โฉนดที่ดินขอมูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรสาธารณประโยชน์เสียกรรมสิทธิ์ ทั้งที่อยู่ในฐานะเป็นบุคคลภายนอก ผู้ที่ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 55600 โดยเสียค่าตอบแทน และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนแล้ว แต่การใช้อำนาจตุลาการโดยอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมาย แห่งตุลาการ (อยุติธรรม) ของศาลยุติธรรมไทย ละเลยเพิกเฉยกฎหมายที่เป็นคุณ-โทษแก่คดีความ ที่ยกเว้นไม่ให้โทษ

ตามประมวลแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิช มีข้อยกเว้นของหลัก ผู้รับโอนมีสิทธิดีกว่าผู้โอน  

       ๑.กรณีเรื่องตัวแทนเชิดตามมาตรา ๘๒๑ ถ้าบุคคลภายนอกสุจริต ก็จะไม่นำหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้

        ๒.การได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง

        ๓. การโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทาง เสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน บุคคลผู้นั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่จะเพิกถอนทะเบียนบุคคลภายนอกผู้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้ ตามมาตรา ๑๓๐๐*1

        ๔. สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตไม่เสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ และนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้างภายหลังตามมาตรา ๑๓๒๙ *2

        ๕.สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นไม่เสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลย หรือลูกหนี้โดยคำพิพากษา หรือผู้ล้มละลายตามมาตรา ๑๓๓๐ *3

        ๖.สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้นไม่เสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ ได้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มาตามมาตรา ๑๓๓๑ *4 

        ๗.บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือในท้องตลาด หรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จำต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง เว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาตามมาตรา ๑๓๓๒ *5

        แต่ได้ผู้มีอำนาจทางตุลาการได้ทำตรงกันข้ามกับกฏหมายที่ให้คุณ-โทษแก่บุคคลภานอกผู้สุจริต อย่างไม่เป็นธรรม ดังตัวอย่าง ของโฉนดเลขที่ 55600 ของมูลนิธิสวนแก้วฯ ที่ยังเป็นมลทิล รอท่านฯ วีรบุรุษผู้อาจหาญยันโต้แย้งการใช้อำนาจอยุติธรรม ที่ละเมิดกับบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินมาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต ส่งผลให้เสียสิทธิโดยมิชอบธรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิช ที่มีข้อยกเว้นไว้

      จึงใคร่ร้องเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิจารณาช่วยคืนความเป็นธรรม ให้ในอำนาจยุคแห่งรัฐบาล คสช.

                                                                        ขอเจริญพร

                                                                    พระราชธรรมนิเทศ

                                                                 (พระพยอม  กลฺยาโณ)

                                                    เจ้าอาวาสฯ / ประธานมูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรฯ


* 1-5 เป็นมาตราให้สิทธิบุคคลภายนอกผู้สุจริต

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2016, 21:55 »

 

ความเห็นจาก พยอม จั่นเพชร


ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน

18/3/2559 16:00 

รหัสเรื่อง : นร02590016642 ( 18/3/2559 16:00 )

วัตถุประสงค์ของการแจ้งเรื่อง : ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประเภทเรื่อง : ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน

สถานะ : รอผลการพิจารณาของส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ผู้เดือดร้อน : -

สาระสำคัญของเรื่อง : คำร้องจากเว็บไซต์ ---เป็นผู้ถูกอำนาจตุลาการที่ไม่เป็นธรรม เพิกถอนนิติกรรมโดยไม่ชอบธรรม ได้พิพากษาให้เสียกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 55600 โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนแล้ว //คำร้องจากเว็บไซต์ ---ออกคำสั่งการเพิกถอนนิติกรรมโดยไม่ชอบธรรม...

รายระเอียดเรื่อง : คำร้องจากเว็บไซต์ ---เป็นผู้ถูกอำนาจตุลาการที่ไม่เป็นธรรม เพิกถอนนิติกรรมโดยไม่ชอบธรรม ได้พิพากษาให้เสียกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 55600 โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนแล้ว //คำร้องจากเว็บไซต์ ---ออกคำสั่งการเพิกถอนนิติกรรมโดยไม่ชอบธรรม ได้พิพากษาให้โฉนดที่ดินของมูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์เสียกรรมสิทธิ์ ทั้งที่อยู่ในฐานะเป็นบุคคลภายนอก ผู้ที่ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 55600 โดยเสียค่าตอบแทน และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนแล้ว แต่การใช้อำนาจตุลาการโดยอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งตุลาการ (อยุติธรรม) ของศาลยุติธรรมไทย ละเลยเพิกเฉยกฎหมายที่เป็นคุณ-โทษแก่คดีความ ที่ยกเว้นไม่ให้โทษ ตามประมวลแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิช มีข้อยกเว้นของหลักผู้รับโอนมีสิทธิดีกว่าผู้โอน

            ๑.กรณีเรื่องตัวแทนเชิดตามมาตรา ๘๒๑ ถ้าบุคคลภายนอกสุจริต ก็จะไม่นำหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้

            ๒.การได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางอื่น นอกจากนิติกรรมตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง

            ๓.การโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน บุคคลผู้นั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่จะเพิกถอนทะเบียนบุคคลภายนอกผู้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้ ตามมาตรา ๑๓๐๐*1

            ๔.สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตไม่เสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ และนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้างภายหลังตามมาตรา ๑๓๒๙ *2

            ๕. สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นไม่เสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลย หรือลูกหนี้โดยคำพิพากษา หรือผู้ล้มละลายตามมาตรา ๑๓๓๐ *3

            ๖.สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้นไม่เสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ ได้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มาตามมาตรา ๑๓๓๑ *4

            ๗. บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือในท้องตลาด หรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จำต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง เว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมา ตามมาตรา ๑๓๓๒ *5

            แต่ได้ผู้มีอำนาจทางตุลาการได้ทำตรงกันข้ามกับกฎหมายที่ให้คุณ-โทษแก่บุคคลภายนอกผู้สุจริต อย่างไม่เป็นธรรม ดังตัวอย่าง ของโฉนดเลขที่ 55600 ของมูลนิธิสวนแก้วฯ ที่ยังเป็นมลทิน รอท่านฯ วีรบุรุษผู้อาจหาญยันโต้แย้งการใช้อำนาจอยุติธรรม ที่ละเมิดกับบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินมาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต ส่งผลให้เสียสิทธิโดยมิชอบธรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิช ที่มีข้อยกเว้นไว้ จึงใคร่ร้องเรียนรัฐบาล คสช. พิจารณาช่วยคืนความเป็นธรรม ให้โฉนดที่ดินเลขที่ 55600 ดังกล่าว

* 1-5 เป็นมาตราให้สิทธิบุคคลภายนอกผู้สุจริต (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รับทราบไว้ชั้นต้น

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2

(GCC Back)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประสานงานส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1

(GCC Front)

ยุติเรื่อง

ส่งประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไป

- สำนักงานศาลยุติธรรม

รับทราบไว้ชั้นต้น

หน่วยงาน/บุคคลที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียน : ศาลปกครอง

หน่วยงานที่ถูกร้อง/ผู้ถูกร้อง : มูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรสาธารณประโยชน์

ที่เกิดเหตุ : โฉนดที่ดิน เลขที่ 55600

วันที่เกิดเหตุ :

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ : -

อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง : -

สรุปผลการพิจารณา : -

สำนักงานศาลยุติธรรม : 30-03-59 ประสานเรื่องให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา แล้วกรุณาแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยตรง กับแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง


- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก พยอม จั่นเพชร

ccc_opm@opm.mail.go.th  30-3-59

นมัสการ พระราชธรรมนิเทศ จั่นเพชร 

          ตามที่ท่านได้ส่งเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรม ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม และมีการพิจารณาของศาลแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมิอาจก้าวล่วงหรือดำเนินการแทนได้ จึงขอให้ท่านติดต่อสํานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 อาคาร : ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) โทรศัพท์ 0 2142 4333 โดยตรง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้นายกฯสั่งปรับปรุงone stop service+G-NEWS

แต่เอาเข้าจริงสนง.ปลัดฯ เขี่ยบอล  ต้องไป "ยูสต๊อบเอง" งานนี้ท่านรัฐมนตรีฯมีความคิดเห็นประการ โปรดกรุณาพิจารณาแล้วสนทนากลับบ้าง...ฤ อุเบกขา กระนั้นหรืออย่างไร ?


« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2016, 8:55 »

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก พยอม จั่นเพชร

ได้มาหนึ่งความหวัง (ไม่รู้จะ "ลมๆแล้งๆ"ฤท่า)


ติดต่อสํานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 อาคาร : ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) โทรศัพท์ 0 2142 4333 « แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2016, 12:47 »

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -