ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ขัดแย้งกับคำสั่งศาลฎีกาจะถือบังคับใช้ได้หรือไม่?

กราบเรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

             คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ 0781/2558 เมื่อ 15 พ.ค. 2558 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเลือกตั้งจนต้องพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นผู้ "อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง"โดยไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับคำสั่งศาลฎีกา สั่งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง คำสั่งศาลฎีกาที่ 4247/2558 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 ซึ่งวินิจฉัยวางหลักไว้ว่า "อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง" จะใช้บังคับได้โดยเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุดไม่อาจบังคับคดีได้โดยเด็ดขาด จึงไม่ถือว่า อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ปัญหานี้ควรจะยึดถือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ คำสั่งศาลฎีกาครับ.

          

 

ความเห็นจาก จิรวิทย์ จารุแพทย์

ขอเพิ่มเติมในรายละเอียดข้อเท็จจริงครับคือ  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นให้พ้นจากตำแหน่งนั้น ต่อมาเมื่อ 27 พ.ค. 2558 ได้ทำเรื่องขอทุเลาคำบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปแล้วและ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ กเษียรคำสั่งเมื่อ 11 มิ.ย. 2558 ว่า"พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้บังคับคดีโดยไม่ชักช้า ฉะนั้น เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด กรณีจึงไม่จำเป็นต้องทุเลาการบังคับคดี ยกคำร้อง" ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ สั่งโดยอิงอาศัยนัยคำสั่งศาลฎีกาที่ 4247/2558 คดียังไม่ถึงที่สุดไม่อาจบังคับคดีได้โดยเด็ดขาดจึงไม่ถือว่า อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรณีนี้จะเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นแตกต่างกันกับองค์กรตุลาการ อยากจะเรียนถามว่า หน่วยงานที่ให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายของรัฐบาลคือ คณะกรรมการกฤษฎีกา กับ คำสั่งของศาลฎีกา หรือ ศาลอุทธรณ์ภาค ที่สั่งโดยอาศัยนัยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา เราควรจะยึดถือและปฏิบัติตามองค์กรใดครับ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -