ขอให้ทบทวน

เรียนท่านรมว.ยุติธรรม  ตามที่ดิฉันนางวีระวรรณ รัตนอุดมิวิทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดกรมการแพทย์ ได้กราบเรียนขอความยุติธรรมจากท่าน กรณีได้รับการกลั่นกล้งจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานจนเรื่องราวลุกลามดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น  และดิฉันได้กราบเรียนขอความยุติธรรมต่อท่านแต่ท่านตอบกลับไปว่าว่าเป็นเรื่องการปกครองภายในกรม นั้น ในการนี้ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนท่านว่าดิฉันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจนถึงคกก. กพค. สำนักงานพก. ก็ยังคงได้คำตอบเช่นเดียว แม้แต่ศ.ร้องทุกข์ ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี คือส่งเรื่องคืนให้อธิบดีกรมการแพทย์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแต่ความนิ่งเฉยและไม่ยุติธรรม  แถมปลัดยังท้าทายให้ดิฉันต่อหน้าผู้คนว่า "จะไปฟ้องที่ไหนก็เชิญไปเลย" ด้วยความเคารพเป็นการส่วนตัวซึ่งได้เติดตามการทำงานของท่านอย่างตรงไปมาไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ หากหน่วยงานด้านความยึติธรรมทั้งหลาย ไม่ดำเนินงานอย่างบริสุทธฺ์ยุติธรรม อุปถัมภ์พวกเดียวกัน และส่งข่อความถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ตัดสินไปในแนวทางเดียวกันเช่นนี้ นั่นก็คือท่านผู้มีอำนาจให้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและไม่๔ูกต้อง ข้าราชการชั้นผู้น้อยคงต้องฆ่าตัวตาย หรือไม่ก็ต้องกระทำดังกรณีดร.ยิงสองดร. ทั้งที่สิ่งที่ดิฉันอ้างถึงในคำฟ้องคือการกระทำที่ผิดระเบียบและกฎหมายโดยให้หมอไม่มาทำงาน ๔-๕ ปีแล้วมาลงนามภายหลังได้ยังไม่ผิด ขณะนี้ดิฉันเือดร้อนมากคือ แพทญ์หญิงอรรณ์ เมธาดิลกกุลกลั่นแกล้ง ไม่ให้งานทำ บีบให้ต้องลาออกเอง ดังัน้นดิฉันกราบเรียนท่านมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนให้ความยุติธรรมต่อดิฉันด้วย ด้วยผู้น้อยลำพังคนเดียวคงไม่สามารถต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล ระดับ ผอ. อธิบดี ปลัดกระทรวง ได้ จึงเรียนมาเพื่อนโปรดเมตตาทบทวนเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ กราบท่านด้วยความเคารพค่/วีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -