ร้องเรียนท่านรัฐมนตรี

ตามที่มีการสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคารสำนักงานคุมประพฤติสกลนคร  ตามเอกสารแนบ มีผู้ยื่นซอง 17 ราย แต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ เพียง 1 ราย เป็นไปไดอย่างไร ผมก็เป็นคนหนี่งที่ยื่นซองสอบราคาและมั่นใจว่าไม่น่าจะผิดพลาด หรือแม้แต่ผู้ค้ารายอืนก็คงจะเช่นกัน ผมจึงร้องเรียนท่านให้มีการตรวจสอบ หน่วยงาน ว่ามีการเตรียมการไว้ให้รายที่ผ่านการพิจาณษหรือไม่ และ ผู้ผ่านคุณสมบัติรายนี้ พิเศษรายอืนอย่างไร จะเกิดความเสียหายต่อระบบราชการกระทรวงยุติธรรม กรุณาตอบผลการพิจารณาด้วยครับ ทาง Email ว่ามีการตั้งใจทุจริตหรือไม่

                                                                                        ขอแสดงความนับถือและเชื่อมั่น

                                                                                                ชาติชาย     

                                                                                         

 

ความเห็นจาก ชาติชาย สรรพศรี

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก เจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ

ตามข้อร้องเรียนของนายชาติชาย สรรพศรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

        ปรากฎว่า สคป.จ.สน.ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสำนวน และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ปรากฎว่ามีผู้สนใจเข้าเสอราคา จำนวน ๑๗ ราย    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของผูเเสนอราคา ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน ๙ ราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)        ซึ่งเป็นขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน   อันเนื่องมากจากความไม่เข้าใจในระบบเพราะไม่เคยดำเนินการโดยวิธีสอบราคามาก่อนจนทำให้ปรากฎรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพียง ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง

        หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สคป.จ.สน ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  พร้อมกับยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสำนวนและก่อสร้างอากาคารเอนกประสงค์ในครั้งนี้ และได้มีการประกาศสอบราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -