สัมพันธ์ประกันภัย

รบกวนท่านรัฐมนตรี ช่วยดูเรื่องการจ่ายเงินคืนของกรมบังคับคดีของบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย

ซึ่งเพิ่งจะได้รับคืน 1% จากยอดทั้งหมด พอจะมีวิธีอื่นที่ทางรัฐสามารถจ่ายคืนให้ก่อนได้ไหมครับ

8-9ปีแล้วครับที่รอมา ใช้ม44 แก้ข้อกฎหมายให้ คปภ สำรองจ่ายก่อนได้ไหมครับ

 

ความเห็นจาก เจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี

เรียน คุณรณกร อนันต์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ขอเรียนว่า คดีนี้มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จำนวน 7,971 ราย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 1 ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้แล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยเจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับเงินส่วนแบ่งทรัพย์สินจำนวนร้อยละ 1.18 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ รวมเป็นเงินประมาณ 20,178,000.00 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วบางส่วน และยังมีเจ้าหนี้ทยอยมารับเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีเจ้าหนี้ บางรายยื่นคำร้องขอรับเงินผ่านทางระบบ e-filing โดยให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งขณะนี้เจ้าหนี้มารับเงินไปแล้ว 2,691 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 14,866,408.61 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด เพียงแค่ร้อยละ 1.18 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ก็ตาม ในส่วนของเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้อันเกิดจากการเอาประกันภัย ยังมีสิทธิได้รับชำระหนี้ส่วนที่เหลือจากการได้รับเงินส่วนแบ่งครั้งที่ 1 ในคดีล้มละลาย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

                    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปประชุมร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภัย (คปภ.) เพื่อหารือแนวทางในการเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมนำหนังสือแจ้งจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ได้รับในการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 1 และบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 1 ไปส่งมอบให้กองทุนประกันวินาศภัย เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ยังค้างจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ภายหลังได้รับเงินส่วนแบ่งครั้งที่ 1 ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยกองทุนประกันวินาศภัยได้รับหนังสือพร้อมบัญชีส่วนแบ่งดังกล่าวแล้ว และขอตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก่อน หากมีเหตุขัดข้องหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ

                      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นิติกรกองทุนประกันวินาศภัยได้มาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  พร้อมนำส่งหนังสือขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมที่อยู่ เจ้าหนี้ จำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จำนวนหนี้คงเหลือ และมูลหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รวบรวมข้อมูลตามที่กองทุนประกันวินาศภัยขอและนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กองทุนประกันวินาศภัยรับไปในวันนั้นแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหนี้แล้ว

                   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งจำนวนยอดหนี้คงเหลือเพิ่มเติม ไปยังกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยต่อไป

                    ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ยังค้างจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ภายหลังได้รับเงินส่วนแบ่งครั้งที่ 1 จึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองทุนประกันวินาศภัย

                    

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก รณกร อนันต์

เรียน ท่านรัฐมนตรี

    ขอขอบท่านคุณมากครับ ที่ได้ช่วยอธิบายและวิธีการที่จะช่วยเหลือเงินค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งพวกเรารอมานานมากครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับค่าสินไหมโดยเร็วครับ


                                                           รณกร อนันต์

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -