ขอให้ไม่รับร่าง พรบ.ทนายความ ที่ส่งให้แก่กระทรวงยุติธรรมในวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง  ขอให้ไม่รับร่าง พรบ.ทนายความ  ที่สภาทนายฯ ส่งให้แก่กระทรวงยุติธรรมในวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

               เนื่องด้วยผู้ประกอบอาชีพทนายความ ได้ทราบว่า  ทางสภาทนายความได้ยื่น ร่าง พรบ.ทนายความ ฉบับใหม่ ส่งให้กับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ไปในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา   (แต่เท่าที่ทราบมา ร่าง พรบ.ทนายความ ฉบับดังกล่าว อนุญาตให้คนต่างด้าวเป็นทนายความได้ ฯลฯ)  ซึ่งถ้าผ่านเป็นกฎหมายและบังคับใช้แล้ว   จะเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบกับทนายความกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ  แต่ทางสภาทนายความ  ไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของทนายความ และผู้รับผลกระทบอื่น  หรือแม้แต่ทนายจะไปขออนุญาตคัดถ่ายร่าง พรบ.ทนายความ  ทางสภาทนายความก็ไม่อนุญาตให้คัดถ่าย  จึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อกระบวนการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อทนายความผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย และขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ในเรื่องการเปิดเผย โปร่งใส  เป็นธรรม อีกด้วย   แต่ทางสภาทนายความกลับส่งตรงไปยังกระทรวงยุติธรรมเลยโดยตรง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

และการอนุญาตให้คนต่างด้าวเป็นทนายความได้  ยังขัดต่อพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522  ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา วงเล็บที่ 39 ที่ระบุว่า “งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น () งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ  () งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย   รายละเอียดพระราชกฤษฎีกา  เป็นไปตาม Link ของสำนักงานกฤษฎีกา คือ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a149/%a149-2a-9999-update.pdf

ในฐานะทนายความผู้ได้รับผลกระทบ (กรณีที่ร่าง พรบ.ทนายความ ผ่านเป็นกฎหมาย)  จึงขอความเมตตาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (และในฐานะสภานายกพิเศษของสภาทนายความ)  ช่วยไม่รับร่าง พรบ.ทนายความ ฉบับดังกล่าว  และส่งกลับคืนสภาทนายความ เพื่อจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทนายความ และผู้รับผลกระทบอื่น  ก่อนที่จะนำเสนอต่อกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะถูกต้องสอดคล้องต่อกระบวนการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกบังคับใช้ และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ทนายความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาและความเป็นธรรมจากท่าน

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ทนายความผู้ขอความเป็นธรรม

* ได้ส่งไปแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  ในวันที่ 24/11/58  แต่ยังไม่พบการดำเนินการใดๆ ครับ  

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -