ก.ยุติธรรม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๗

ก.ยุติธรรม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๗

“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม ประชุมร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนล่าม ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กระทรวงยุติธรรม ประชุมร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนล่าม ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กระทรวงยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

"ปลัดกระทรวงยุติธรรม" มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย

“ยุติธรรม” หารือคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

“ยุติธรรม” หารือคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 128 ปี

กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 128 ปี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

"สป.ยธ." จัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

“ยุติธรรม” เตรียมความพร้อมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” เตรียมความพร้อมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5