กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

"ปลัดกระทรวงยุติธรรม" มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย

“ยุติธรรม” หารือคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

“ยุติธรรม” หารือคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 128 ปี

กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 128 ปี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

"สป.ยธ." จัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

“ยุติธรรม” เตรียมความพร้อมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” เตรียมความพร้อมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล

ก.ยุติธรรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ก.ยุติธรรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
กระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

“ยุติธรรม” พิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ

“ยุติธรรม” พิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5