thumb1

เอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา ดูแล้ว 63 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดูแล้ว 63 ครั้ง
ใบสมัครเข้าศึกษา ดูแล้ว 49 ครั้ง

thumb1

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/แนวทาง เพื่อการดำเนินการตามแผนบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๑

สัญญาประชาคม (1)_pptx ดูแล้ว 36 ครั้ง
แบบรายงาน_xlsx ดูแล้ว 22 ครั้ง

thumb1

แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๑ ดูแล้ว 27 ครั้ง

thumb1

ระเบียบการรับสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง

ระเบียบการรับสมัคร ดูแล้ว 9 ครั้ง

thumb1

เพลง พ่อแม่แห่งไทย

เพลง พ่อแม่แห่งไทย ดูแล้ว 8 ครั้ง

thumb1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง ดูแล้ว 10 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com