# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
34232 คู่มือวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 15 ส.ค. 2562 18:56 น. คู่มือวัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. ดูแล้ว 1 ครั้ง
34227 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ส.ค. 2562 18:41 น. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูแล้ว 5 ครั้ง
32350 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในด้านการประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 25 มิ.ย. 2562 15:28 น. รายละเอียดโครงการ ดูแล้ว 13 ครั้ง
32149 แบบสำรวจความพึงพอใจและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562 10:29 น. แบบสำรวจความพึงพอใจฯ 2562 ดูแล้ว 14 ครั้ง
31524 รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 2 5 มิ.ย. 2562 10:51 น. ยธ 02011/157 ลว 23 พ.ค. 62 รายงานการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคฯ ไตรมาสที่ 1 - 2 ดูแล้ว 73 ครั้ง
29526 แบบตอบรับประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม (ยธ 02011/21 และ ยธ 02011/111 ลว 2 เมษายน 2562) 2 เม.ย. 2562 13:14 น. Big data ดูแล้ว 5 ครั้ง
กองทุนยุติธรรม ดูแล้ว 1 ครั้ง
คุ้มครองฯ ดูแล้ว 2 ครั้ง
ปลอดยาเสพติด ดูแล้ว 2 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพฯ CIFS ดูแล้ว 3 ครั้ง
29276 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/11940-1949 ลว 11 มี.ค. 62) 11 มี.ค. 2562 15:46 น. QR Code แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 16 ครั้ง
ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลและการรายงานผล ดูแล้ว 11 ครั้ง
แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 15 ครั้ง
25991 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562 09:17 น. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ดูแล้ว 45 ครั้ง
แบบสรุปรายงานผลการติดตามฯ ดูแล้ว 36 ครั้ง
23743 การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (ยธ 02011/7762 ลว 5 พ.ย. 61) 6 พ.ย. 2561 09:09 น. QR Code แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคฯ 2562 ดูแล้ว 83 ครั้ง
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2562 ดูแล้ว 61 ครั้ง
21128 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ส.ค. 2561 08:48 น. บันทึก ดูแล้ว 51 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 52 ครั้ง
20956 แบบสอบถามของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ส.ค. 2561 11:13 น. บันทึก ดูแล้ว 11 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 24 ครั้ง
18380 การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 มิ.ย. 2561 09:54 น. บันทึก ดูแล้ว 67 ครั้ง
ปรับปรุงแผนตสน.2561 ดูแล้ว 59 ครั้ง
แบบยันยอด-เบิกแทน ดูแล้ว 92 ครั้ง