# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
25991 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562 09:17 น. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ดูแล้ว 24 ครั้ง
แบบสรุปรายงานผลการติดตามฯ ดูแล้ว 9 ครั้ง
23743 การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (ยธ 02011/7762 ลว 5 พ.ย. 61) 6 พ.ย. 2561 09:09 น. QR Code แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคฯ 2562 ดูแล้ว 23 ครั้ง
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2562 ดูแล้ว 18 ครั้ง
21128 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ส.ค. 2561 08:48 น. บันทึก ดูแล้ว 36 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 35 ครั้ง
20956 แบบสอบถามของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ส.ค. 2561 11:13 น. บันทึก ดูแล้ว 10 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 16 ครั้ง
18380 การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 มิ.ย. 2561 09:54 น. บันทึก ดูแล้ว 64 ครั้ง
ปรับปรุงแผนตสน.2561 ดูแล้ว 58 ครั้ง
แบบยันยอด-เบิกแทน ดูแล้ว 83 ครั้ง
13732 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ผู้ประสานงาน นางสาวอำภา ไชยมงคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0817519918  โทร 021414930 โทรสาร 021438279 10 ม.ค. 2561 14:47 น. คำชี้แจง ดูแล้ว 30 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/2 ลว 4 มกราคม 2561 ดูแล้ว 32 ครั้ง
แบบค่าสาธารณูปโภค ดูแล้ว 51 ครั้ง
6020 แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม 8 มี.ค. 2560 13:12 น. การใช้ห้องประชุม ค.ต.ป. ดูแล้ว 17 ครั้ง