# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
52634 การส่งข้อมูลตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 ก.พ. 2564 09:00 น. กระบวนการทำงาน ดูแล้ว 22 ครั้ง
บริหารความเสี่ยง ดูแล้ว 27 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ ดูแล้ว 15 ครั้ง
41613 รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 25 ก.พ. 2563 15:38 น. QR Code รายงานการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคฯ สป.ยธ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ดูแล้ว 325 ครั้ง
ยธ 02011/77 ลว 24 ก.พ. 63 รายงานค่าสาธารณูปโภคฯ สป.ยธ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ดูแล้ว 210 ครั้ง
34232 คู่มือวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 15 ส.ค. 2562 18:56 น. คู่มือวัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. ดูแล้ว 46 ครั้ง
34227 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ส.ค. 2562 18:41 น. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูแล้ว 233 ครั้ง
32350 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในด้านการประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 25 มิ.ย. 2562 15:28 น. รายละเอียดโครงการ ดูแล้ว 57 ครั้ง
32149 แบบสำรวจความพึงพอใจและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562 10:29 น. แบบสำรวจความพึงพอใจฯ 2562 ดูแล้ว 92 ครั้ง
31524 รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 2 5 มิ.ย. 2562 10:51 น. ยธ 02011/157 ลว 23 พ.ค. 62 รายงานการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคฯ ไตรมาสที่ 1 - 2 ดูแล้ว 310 ครั้ง
29526 แบบตอบรับประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม (ยธ 02011/21 และ ยธ 02011/111 ลว 2 เมษายน 2562) 2 เม.ย. 2562 13:14 น. Big data ดูแล้ว 17 ครั้ง
กองทุนยุติธรรม ดูแล้ว 7 ครั้ง
คุ้มครองฯ ดูแล้ว 5 ครั้ง
ปลอดยาเสพติด ดูแล้ว 5 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพฯ CIFS ดูแล้ว 8 ครั้ง
29276 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/11940-1949 ลว 11 มี.ค. 62) 11 มี.ค. 2562 15:46 น. QR Code แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 34 ครั้ง
ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลและการรายงานผล ดูแล้ว 23 ครั้ง
แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 36 ครั้ง
25991 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562 09:17 น. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ดูแล้ว 77 ครั้ง
แบบสรุปรายงานผลการติดตามฯ ดูแล้ว 60 ครั้ง
23743 การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (ยธ 02011/7762 ลว 5 พ.ย. 61) 6 พ.ย. 2561 09:09 น. QR Code แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคฯ 2562 ดูแล้ว 166 ครั้ง
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2562 ดูแล้ว 172 ครั้ง
18380 การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 มิ.ย. 2561 09:54 น. บันทึก ดูแล้ว 83 ครั้ง
ปรับปรุงแผนตสน.2561 ดูแล้ว 67 ครั้ง
แบบยันยอด-เบิกแทน ดูแล้ว 104 ครั้ง