# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
29526 แบบตอบรับประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม (ยธ 02011/21 และ ยธ 02011/111 ลว 2 เมษายน 2562) 2 เม.ย. 2562 13:14 น. Big data ดูแล้ว 2 ครั้ง
กองทุนยุติธรรม ดูแล้ว 1 ครั้ง
คุ้มครองฯ
ปลอดยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพฯ CIFS
29276 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/11940-1949 ลว 11 มี.ค. 62) 11 มี.ค. 2562 15:46 น. QR Code แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 9 ครั้ง
ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลและการรายงานผล ดูแล้ว 6 ครั้ง
แบบรายงานผลการติดตามฯ 2562 ดูแล้ว 6 ครั้ง
25991 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562 09:17 น. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ดูแล้ว 36 ครั้ง
แบบสรุปรายงานผลการติดตามฯ ดูแล้ว 22 ครั้ง
23743 การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (ยธ 02011/7762 ลว 5 พ.ย. 61) 6 พ.ย. 2561 09:09 น. QR Code แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคฯ 2562 ดูแล้ว 52 ครั้ง
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2562 ดูแล้ว 42 ครั้ง
21128 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ส.ค. 2561 08:48 น. บันทึก ดูแล้ว 45 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 41 ครั้ง
20956 แบบสอบถามของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ส.ค. 2561 11:13 น. บันทึก ดูแล้ว 10 ครั้ง
แบบสอบถาม ดูแล้ว 18 ครั้ง
18380 การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 มิ.ย. 2561 09:54 น. บันทึก ดูแล้ว 66 ครั้ง
ปรับปรุงแผนตสน.2561 ดูแล้ว 58 ครั้ง
แบบยันยอด-เบิกแทน ดูแล้ว 83 ครั้ง
13732 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ผู้ประสานงาน นางสาวอำภา ไชยมงคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0817519918  โทร 021414930 โทรสาร 021438279 10 ม.ค. 2561 14:47 น. คำชี้แจง ดูแล้ว 33 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/2 ลว 4 มกราคม 2561 ดูแล้ว 38 ครั้ง
แบบค่าสาธารณูปโภค ดูแล้ว 62 ครั้ง
6020 แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม 8 มี.ค. 2560 13:12 น. การใช้ห้องประชุม ค.ต.ป. ดูแล้ว 18 ครั้ง