# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
18380 การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 มิ.ย. 2561 09:54 น. บันทึก ดูแล้ว 72 ครั้ง
ปรับปรุงแผนตสน.2561 ดูแล้ว 64 ครั้ง
แบบยันยอด-เบิกแทน ดูแล้ว 101 ครั้ง
13732 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ผู้ประสานงาน นางสาวอำภา ไชยมงคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0817519918  โทร 021414930 โทรสาร 021438279 10 ม.ค. 2561 14:47 น. คำชี้แจง ดูแล้ว 43 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02011/2 ลว 4 มกราคม 2561 ดูแล้ว 51 ครั้ง
แบบค่าสาธารณูปโภค ดูแล้ว 80 ครั้ง
6020 แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม 8 มี.ค. 2560 13:12 น. การใช้ห้องประชุม ค.ต.ป. ดูแล้ว 22 ครั้ง