วันที่ 11 ก.ย. 2562 13:37 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ย. 2562 10:30 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 28 ส.ค. 2562 14:47 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 7 ส.ค. 2562 13:43 น.

ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณเพื่อหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ส.ค. 2562 10:11 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ค. 2562 15:37 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ค. 2562 14:01 น.

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3)

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ค. 2562 10:29 น.

ประชุมหารือการกำหนดผลสัมฤิทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 11 ก.ค. 2562 14:57 น.

การประชุมหารือการกำหนดผลสัมฤิทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ค. 2562 16:09 น.

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) ของกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 6 ก.ค. 2562 11:00 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ก.ค. 2562 19:51 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »