วันที่ 14 ก.พ. 2562 17:04 น.

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ก.พ. 2562 14:49 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 53/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 6 ก.พ. 2562 14:10 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 52/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ม.ค. 2562 15:25 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 51/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 18 ม.ค. 2562 15:36 น.

ประชุมแจ้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.ยธ. ระยะที่ 1

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ม.ค. 2562 12:33 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 50/2561

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ม.ค. 2562 11:00 น.

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ »

วันที่ 10 ม.ค. 2562 14:42 น.

การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฏหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ม.ค. 2562 15:55 น.

การจัดทำแผนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญระยะ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 62)

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ม.ค. 2562 15:35 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 49/2561

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ม.ค. 2562 11:44 น.

การประชุมการจัดตั้งคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ม.ค. 2562 11:05 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 48/2561

อ่านต่อ »