# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
30572 แบบฟอร์มโครงสร้างของเอกสาร 8 พ.ค. 2562 08:41 น. แบบฟอร์มโครงสร้างของเอกสาร ดูแล้ว 11 ครั้ง
24766 แบบสำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 ธ.ค. 2561 14:09 น. ตัวอย่างการกรอกแบบสำรวจระบบสารสนเทศ ดูแล้ว 19 ครั้ง
เอกสารแนบ1-แบบสำรวจระบบสารสนเทศ(ที่ใช้ปัจจุบัน) ดูแล้ว 20 ครั้ง
เอกสารแนบ2-แบบสำรวจระบบสารสนเทศ(ที่จะมีการพัฒนาขึ้นใหม่) ดูแล้ว 15 ครั้ง
23047 แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ 12 ต.ค. 2561 17:53 น. แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ PDF ดูแล้ว 10 ครั้ง
แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ Word ดูแล้ว 13 ครั้ง
21155 ข้อมูลผลการดำเนินการปักหมุดและประเมินความพร้อมยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ 22 ส.ค. 2561 11:28 น. เอกสารการประชุมวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดูแล้ว 4 ครั้ง
เอกสารแนบ 1 จำนวนการปักหมุด & ตอบแบบสำรวจ (กระทรวงยุติธรรม) วันที่ 10 กันยายน 2561 ดูแล้ว 2 ครั้ง
เอกสารแนบ 2 Template_การปรับปรุงข้อมูล โครงการ Citizen info ดูแล้ว 1 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน ดูแล้ว 2 ครั้ง
11898 แผนปฎิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 20 ต.ค. 2560 15:07 น. แผนปฎิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแล้ว 155 ครั้ง
11897 แผนพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2564 20 ต.ค. 2560 15:05 น. แผนพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2564 ดูแล้ว 80 ครั้ง
11895 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 20 ต.ค. 2560 14:47 น. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดูแล้ว 97 ครั้ง
7857 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556-2559 21 มี.ค. 2560 14:05 น. การนำแผนสู่การปฏิบัติ ดูแล้ว 31 ครั้ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 24 ครั้ง
บทนำ ดูแล้ว 9 ครั้ง
บทสรุปผู้บริหาร ดูแล้ว 16 ครั้ง
ภาคผนวก ก หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ CIO ดูแล้ว 9 ครั้ง
ภาคผนวก ข รายละเอียด Software ประยุกต์ ดูแล้ว 9 ครั้ง
ภาคผนวก ค-1 รายละเอียด Software สำเร็จรูป ดูแล้ว 10 ครั้ง
ภาคผนวก ค-2 รายละเอียด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแล้ว 7 ครั้ง
ภาคผนวก จ สรุป workshop ดูแล้ว 5 ครั้ง
ภาคผนวก ฉ สรุปการศึกษาดูงาน ดูแล้ว 2 ครั้ง
รายละเอียดโครงการ ดูแล้ว 16 ครั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 10 ครั้ง
สถานภาพการใช้ ICT ดูแล้ว 12 ครั้ง
สถาปัตยกรรมระบบ ICT ดูแล้ว 14 ครั้ง
สรุปแผนงานโครงการ ดูแล้ว 19 ครั้ง
สารบัญ ดูแล้ว 7 ครั้ง
7854 แบบยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4529_4877_1.pdf ดูแล้ว 13 ครั้ง
7853 แบบฟอร์ม ศทส. 51001 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4451_1513.doc ดูแล้ว 22 ครั้ง
7852 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศที่นำลงเว็บไซต์และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4069_8866.doc ดูแล้ว 15 ครั้ง
7851 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3879_3780_1.pdf ดูแล้ว 16 ครั้ง