# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
41777 คู่มือการนำ Google ฟอร์ม และ QR Code ใช้ในงานตรวจสอบภายใน 31 ต.ค. 2562 13:25 น. ปก ดูแล้ว 5 ครั้ง
ภาคผนวก ดูแล้ว 5 ครั้ง
วิธีการสร้าง Google ฟอร์มฯ ดูแล้ว 9 ครั้ง
39711 การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยผ่านหน่วยเบิกแทน 31 ต.ค. 2562 09:15 น. การตรวจสอบสินทรัพย์ฯ ดูแล้ว 8 ครั้ง
ปก คำนำ สารบัญ ดูแล้ว 3 ครั้ง
ภาคผนวก ดูแล้ว 3 ครั้ง
39679 การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบ Infographic 3 ก.ย. 2562 09:45 น. การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ดูแล้ว 11 ครั้ง
34918 คู่มือการตรวจสอบภายในสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมฯ 3 ก.ย. 2562 09:43 น. คู่มือการตรวจสอบภายในสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมฯ ดูแล้ว 9 ครั้ง
20946 คู่มือการรับเงินและนำส่งคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ค. 2561 16:09 น. รายละเอียด ดูแล้ว 26 ครั้ง
15607 แนวทางการตรวจสอบด้านการเงินฯ GFMIS 6 มี.ค. 2561 11:29 น. ตย.กระดาษทำการ ดูแล้ว 40 ครั้ง
ตย.ควบคุมภายใน ดูแล้ว 25 ครั้ง
ตย.รายงาน ดูแล้ว 15 ครั้ง
ภาคผนวก ดูแล้ว 11 ครั้ง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแล้ว 19 ครั้ง
สารบัญ ดูแล้ว 11 ครั้ง
ส่วนที่ 1 ดูแล้ว 19 ครั้ง
ส่วนที่ 2 ดูแล้ว 14 ครั้ง
ส่วนที่ 3 ดูแล้ว 13 ครั้ง
ส่วนที่ 4 ดูแล้ว 14 ครั้ง
15606 คู่มือการตรวจสอบภายในสวัสดิการ สป.ยธ. 6 มี.ค. 2561 11:26 น. กระดาษทำการ ดูแล้ว 25 ครั้ง
สารบัญ ดูแล้ว 9 ครั้ง
แนวการตรวจสอบ ดูแล้ว 27 ครั้ง
15604 คู่มือการตรวจการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 6 มี.ค. 2561 11:08 น. คำนำ ดูแล้ว 20 ครั้ง
บรรณานุกรม ดูแล้ว 13 ครั้ง
ภาคผนวก ดูแล้ว 14 ครั้ง
ภาคผนวก 1 ดูแล้ว 14 ครั้ง
สารบัญ ดูแล้ว 21 ครั้ง
หน้าปก ดูแล้ว 8 ครั้ง
เนื้อหาคู่มือ ดูแล้ว 50 ครั้ง
8790 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 11 เม.ย. 2560 15:37 น. บทความ๑_docx ดูแล้ว 65 ครั้ง