จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559