วันที่ 11 ต.ค. 2560 14:49 น.

กรอบการทำงานของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ประจำปี 2561

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.ย. 2560 16:40 น.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ก.ย. 2560 16:32 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ย. 2560 15:51 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดระนอง

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ย. 2560 15:43 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 10:15 น.

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัยในโต๊ะทำงาน และบริเวณโดยรอบที่ตนเองรับผิดชอบ

อ่านต่อ »

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 13:17 น.

เจ้าหน้าที่ สชจ. ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน : รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 14:33 น.

บุคลากรของ สชจ. ร่วมกิจกรรมออกกำลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สชจ. ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »

วันที่ 23 พ.ค. 2560 14:16 น.

สนย.สชจ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำชุดความรู้งานอำนวยความยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนย. ชั้น9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ »

วันที่ 22 พ.ค. 2560 14:39 น.

สชจ.สนย. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน พ.ศ....ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สนย. ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »

วันที่ 18 พ.ค. 2560 11:23 น.

บุคลากรของ สชจ. ร่วมกิจกรรมออกกำลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สชจ. ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »

วันที่ 9 พ.ค. 2560 11:04 น.

ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

อ่านต่อ »