คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (23 ม.ค. 2562 13:55 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของส่วนราชการอื่นไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (23 ม.ค. 2562 13:54 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (23 ม.ค. 2562 13:53 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ม.ค. 2562 13:52 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการเช่าที่เป็นที่เก็บเอกสารของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562 13:51 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการเช่าที่เป็นที่ทำการของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562 13:50 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562 13:48 น.)
คำสั่งที่ ๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation (NOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ม.ค. 2562 13:47 น.)
คำสั่งที่ ๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation (NOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ม.ค. 2562 13:45 น.)
คำสั่งที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำการผลิตสื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน (23 ม.ค. 2562 13:43 น.)
คำสั่งที่ ๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (23 ม.ค. 2562 13:41 น.)
คำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (23 ม.ค. 2562 13:39 น.)