คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) (3 พ.ค. 2562 15:26 น.)
คำสั่งที่ ๖๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (3 พ.ค. 2562 15:24 น.)
คำสั่งที่ ๖๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน การรับ – จ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (3 พ.ค. 2562 11:15 น.)
คำสั่งที่ ๖๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างงานอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง และงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน (3 พ.ค. 2562 11:13 น.)
คำสั่งที่ ๖๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (3 พ.ค. 2562 09:58 น.)
คำสั่งที่ ๖๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป (3 พ.ค. 2562 09:58 น.)
คำสั่งที่ ๖๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดอบรมโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:56 น.)
คำสั่งที่ ๖๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการวิจัยศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้ง (3 พ.ค. 2562 09:55 น.)
คำสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:53 น.)
คำสั่งที่ ๖๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองกลาง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:53 น.)
คำสั่งที่ ๖๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อไฟแฟลชกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:51 น.)
คำสั่งที่ ๖๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:50 น.)