คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๕๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการช่างเจาะน้ำบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๕๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ จ้างเจาะน้ำบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๕๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการจัดหาเครื่องมือจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
คำสั่งที่ ๑๕๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๕๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาระสนเทศกองทุนยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic : e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๔๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดบริหารจัดการภายในองค์กรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๔๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริต ระดับกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๔ รายการ
คำสั่งที่ ๑๔๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง