คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรืี่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจัดจ้างนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในดำริฯและกิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก (18 มี.ค. 2562 09:22 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ VIP ตามโครงการติดตามการปฏิบััติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:27 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:24 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ผู้ใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (19 มี.ค. 2562 15:47 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยราชการ (19 มี.ค. 2562 15:46 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ (19 มี.ค. 2562 15:44 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่อง Social media และ facebook กับการเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:22 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP ใข้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับคดี ฯ (21 มี.ค. 2562 11:19 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๒ฎ ๗๙๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:06 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียนฎศ ๗๕๑๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:04 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แตี่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างฯ (18 มี.ค. 2562 09:19 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการประชุมปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการคลัง จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:00 น.)