คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:58 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2562 11:50 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยวิธีคัดเลือก (13 มี.ค. 2562 11:45 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13 มี.ค. 2562 11:20 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13 มี.ค. 2562 11:18 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:56 น.)
คำสั่งที่ ๓๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาประเมินการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ฯ (21 มี.ค. 2562 10:53 น.)
คำสั่งที่ ๓๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ๕ณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงการใช้งานระบบสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนฯ (21 มี.ค. 2562 10:49 น.)
คำสั่งที่ ๓๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๑๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:39 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ ๔๔๗๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:35 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ VIP จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:33 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๒ ก. ๗๙๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:31 น.)