คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งทืี่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:30 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:28 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันทีี่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู็ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๒ คัน (๑ วัน) (21 มี.ค. 2562 10:26 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาตม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรืื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้) จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) (21 มี.ค. 2562 10:24 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการปฏิบัติงานของงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:20 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รับพัสดุ สำหรับการจ้าผลิตโล่รางวัล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 11:11 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 11:07 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 11:03 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบริการบุคลากรตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรมปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนฯ(สชจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 11:02 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:57 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดวื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 มี.ค. 2562 11:12 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสป.ยธ. (12 มี.ค. 2562 09:32 น.)