คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสป.ยธ. (12 มี.ค. 2562 09:29 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (12 มี.ค. 2562 08:52 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (12 มี.ค. 2562 08:50 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (12 มี.ค. 2562 08:47 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย (7 มี.ค. 2562 16:19 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (7 มี.ค. 2562 16:16 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:48 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:39 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:34 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำโครงการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม (๋Justice Roadshow) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:32 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ "การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการและสภาพความเป็นอยู่ของผู้กระทำความผิดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมสู่บริบทภูมิภาคอาเซียน" ฯ (15 มี.ค. 2562 10:30 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๒ กง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:25 น.)