คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่๓๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๒ กง ๗๙๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:15 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คระกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่องการถอดบทเรียนและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:08 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดเช่าห้องประชุม จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 10:04 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ"การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการและสภาพความเป็นอยู่ของผู้กระทำความผิดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมสู่บริบทภูมิภาคอาเซียน" พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ (15 มี.ค. 2562 10:00 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่องการสร้างคนต้นแบบใช้ในโครงการกำลังใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 09:48 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง(เพิ่มเติม) (4 มี.ค. 2562 14:52 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562 16:07 น.)
คำสั้งที่ ๓๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเนียน ญอ ๔๓๑๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562 15:41 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562 16:12 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำวีดีทัศน์เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562 16:04 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ จำนวน ๑ งาน (7 มี.ค. 2562 15:59 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการติิดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562 14:46 น.)