คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อของที่ระลึกจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:12 น.)
คำสั่งที่ ๕๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ (ห้องประชุมและงานเลี้ยงอาหารค่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:11 น.)
คำสั่งที่ ๕๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างออกแบบและผลิตบัตรแสดงตนพร้อมสายคล้องคอ กระเป๋าใส่เอกสาร และสมุดโน้ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:10 น.)
คำสั่งที่ ๕๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:09 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮม ๕๑๓๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:08 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:06 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการเนิดนูนสถาบันพระมาหากษัตริย์กับประเทศไทย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 10:51 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันทีี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ - ไทย จำนวน ๒ ราย พร้อมตู้ล่ามแปลภาษา ชุดห๔ฟัง และอุปกรณ์ลงคะแนนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562 15:58 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๔/๒๕๖๒ ลงวันทีี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมด้านกฎหมายอาเซียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการโอนตัวนักโทษในอาเซียน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562 15:56 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำ Backdrop โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562 15:54 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างติดตั้งระบบแสง และเสียงพร้อมรื้อถอน โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562 14:47 น.)
คำสั่งที่ ๕๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจฯ และกิจกรรมออกร้านโครงการกำลังใจฯ ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (30 เม.ย. 2562 14:45 น.)