คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 161/2551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 (18 ม.ค. 2560 11:42 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว และจัดทำวีดีทัศน์ สำหรับเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:17 น.)
คำสั่งที่ ๒๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562 15:03 น.)
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี (11 ก.พ. 2562 15:07 น.)