คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนคนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน 
คำสั่งที่ ๑๐๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการอุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
คำสั่งที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ และอุปกรณ์อื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๕ ถัง/สัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าบริการวงจรภายในประเทศ DID (โทรศัพท์ภายใน) จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ ฉบับ/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง