คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (24 เม.ย. 2562 14:11 น.)
คำสั่งที่ ๕๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่ง (24 เม.ย. 2562 14:10 น.)
คำสั่งที่ ๕๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการฝ่ายรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ด้วยเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:19 น.)
คำสั่งที่ ๕๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่อง บ้านกึ่งวิถีกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:17 น.)
คำสั่งที่ ๕๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:15 น.)
คำสั่งที่ ๕๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:14 น.)
คำสั่งที่ ๕๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:12 น.)
คำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ Securio รุ่น B-๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:11 น.)
คำสั่งที่ ๕๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุตธรรม(เพิ่มเติม) (24 เม.ย. 2562 13:08 น.)
คำสั่งที่ ๕๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดงานโครงการแผนบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลโครงการความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 13:05 น.)
คำสั่งที่ ๕๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดงานโครงการแถลงข่าวสำคัญเนื่องในวันครบรอบสำนักงานกองทันยุติธรรม (ครบรอบ ๓ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:52 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๔๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:48 น.)