คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๐๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่อง วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนใช้จนติดเป็นนิสัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่อง วัฒนธรรมและการบริโภคทางการเงินของผู้คนในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการวิเคราะห์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้บทบาทกระบวนการยุติธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษและจัดทำรายงานการศึกษาแนมทางกระพัฒนาระบบติดตามผู้พ้นโทษเพื่อสังคม
คำสั่งที่ ๙๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดโครงการจัดทำสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของโอกาสและการฝึกอาชีพผู้พ้นโทษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและคืนทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๙๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง