คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:45 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ “การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการ (24 เม.ย. 2562 10:44 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ในโครงการกำลังใจฯ และกิจกรรมออกร้านของการกำลังใจฯ ในงานแสดงสินค้า Style Bangkok เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:34 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เม.ย. 2562 10:32 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:30 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมเบรก รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฎษ ๒๘๑๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:28 น.)
คำสั่งที่ ๕๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:25 น.)
คำสั่งที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:24 น.)
คำสั่งที่ ๕๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ งาน ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:21 น.)
คำสั่งที่ ๕๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสำหรับจัดจ้างโครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงที่ทำแห่งใหม่ (Data Center) (24 เม.ย. 2562 10:20 น.)
คำสั่งที่ ๕๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (24 เม.ย. 2562 10:17 น.)
คำสั่งที่ ๕๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (24 เม.ย. 2562 10:16 น.)