คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๙๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๙๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดพิมพ์หนังสือผลงานการศึกษาวิจัยโครงการกำลังใจในพระดำริฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๙๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๙๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่เก็บเอกสารของกองพัฒนานวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมการปฏิบัติรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ (Forum on Asian Insolvency Reform - FAIR) วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๙๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสาร
คำสั่งที่ ๙๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำต้นฉบับเส้นทางสู่การมีชีวิตที่ดีในการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดจ้างทำรายการผลิตสื่อสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง