คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (24 เม.ย. 2562 10:15 น.)
คำสั่งที่ ๕๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (24 เม.ย. 2562 10:12 น.)
คำสั่งที่ ๕๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนฯ (สชจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:10 น.)
คำสั่งที่ ๕๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (24 เม.ย. 2562 10:09 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:08 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 10:05 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ งาน ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:29 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ณ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:24 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเช็คระยะและ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๒ กง ๗๙๐๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:23 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างย้ายเสา – สายไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:20 น.)
คำสั่งที่ ๕๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ (24 เม.ย. 2562 09:18 น.)
คำสั่งที่ ๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:15 น.)