คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice For The Blind) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:13 น.)
คำสั่งที่ ๕๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษกราฟิก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:10 น.)
คำสั่งที่ ๔๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (24 เม.ย. 2562 09:08 น.)
คำสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสารอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (24 เม.ย. 2562 09:05 น.)
คำสั่งที่ ๔๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการวิจัยตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาการให้บริการงานยุติธรรมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 09:00 น.)
คำสั่งที่ ๔๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (23 เม.ย. 2562 16:30 น.)
คำสั่งที่ ๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (23 เม.ย. 2562 16:30 น.)
คำสั่งที่ ๔๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:28 น.)
คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ที่ทำชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:27 น.)
คำสั่งที่ ๔๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำตายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:24 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๒ วัน ณ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:23 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ คันระยะเวลา ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:21 น.)