คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำคู่มือศาสนธรรมกับสุขภาวะผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ระะบบเคเบิลทีวี สำหรับใช้ประจำห้องทำงานของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำต้นฉบับสถานประกอบการและชุมชนที่ให้โอกาสผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๙๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮธ ๔๔๗๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๒ กง ๗๘๗๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี สำหรับใช้ประจำห้องทำงานของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๙๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
คำสั่งที่ ๙๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาต่อยอกระบบสารสรเทศกองทุนยุติธรรม (การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง)
คำสั่งที่ ๙๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์