คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:20 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:19 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:17 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ชุมชนฯ (สชจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:16 น.)
คำสั่งที่ ๔๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ชุมชนฯ (สชจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 16:16 น.)
คำสั่งที่ ๔๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (23 เม.ย. 2562 16:14 น.)
คำสั่งที่ ๔๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหายและผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (23 เม.ย. 2562 16:09 น.)
คำสั่งที่ ๔๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (22 เม.ย. 2562 17:10 น.)
คำสั่งที่ ๔๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานโครงการถอดบทเรียนการอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในระดับภูมิภาค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2562 17:02 น.)
คำสั่งที่ ๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้และขนส่งปรับอากาศ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (22 เม.ย. 2562 16:59 น.)
คำสั่งที่ ๔๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ใช้ในโครงการถอดบทเรียนการอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในระดับภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2562 16:52 น.)
คำสั่งที่ ๔๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2562 15:25 น.)