คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนัหงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตการเช่าซื้อพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่เก็บเอกสารกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนัหงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่เก็บเอกสารกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนัหงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๘/๒๕๖๑ ลงวันทีี่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้ และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม รุ่นที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และรายงานการเงิน
คำสั่งที่ ๙๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล USB ในตัว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๒ คัน วันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กร แห่งความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง