คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮม ๕๑๓๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2562 15:20 น.)
คำสั่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี โยวิธีเฉพาะ (22 เม.ย. 2562 15:16 น.)
คำสั่งที่ ๔๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2562 15:10 น.)
คำสั่งที่ ๔๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเปิดโครงการกำลังในในพระดำริฯ (21 มี.ค. 2562 11:42 น.)
คำสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ DATA Visualization ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค. 2562 11:39 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม (19 มี.ค. 2562 15:53 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (19 มี.ค. 2562 15:50 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562 13:52 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเพื่อใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:36 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเพื่อใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:33 น.)
คำสั่งที่ ๔๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเพื่อใช้สำหรับศึกษษ ค้นคว้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 11:31 น.)
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้เาที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (20 มี.ค. 2562 09:53 น.)