หนังสือเวียน

การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒

ขอให้ส้งรายชื่อข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผู้แทนประจำปี 2562 ขอให้ส้งรายชื่อข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผู้แทนประจำปี 2562

ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบทบาทความต้องการที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติในอนาคต ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบทบาทความต้องการที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติในอนาคต

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล กิจกรรมการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

การปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรมแลดเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลดเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑

ก.พ.รับสัมครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ ฯ ก.พ.รับสัมครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ ฯ