อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราช...