สาระน่ารู้

องค์ความรู้ นางกรรณิการ์ แสงทอง

องค์ความรู้ นางกรรณิการ์ แสงทอง

ถอดองค์ความรู้ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราช...
รายงานการถอดองค์ความรู้ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานการถอดองค์ความรู้ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานการถอดองค์ความรู้ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม
รายงานผลการสัมมนาเชิญปฏิบัติการ

รายงานผลการสัมมนาเชิญปฏิบัติการ

รายงานผลการสัมมนาเชิญปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ร...
การบริหารกำลังคนภาครัฐ

การบริหารกำลังคนภาครัฐ

การบริหารกำลังคนภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระกลาง (บธส.)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระกลาง (บธส.)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระกลาง (บธส.)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเข็มเครื่องหายวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)
การดำเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561

การดำเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -...

การดำเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คู่มือประเมินผลโครงการฝึกอบรม

คู่มือประเมินผลโครงการฝึกอบรม

คู่มือประเมินผลโครงการฝึกอบรม*******************************************
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภรกิจฯ

มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภรกิจฯ

มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภรกิจฯ
ประกาศกระทรวงยุติธรรม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม