วันที่ 13 ก.ค. 2561 10:55 น.

ที่ ยธ 02003/2200 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซื้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2560 17:13 น.

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุ

อ่านต่อ »