thumb1

โครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประจำปี 2563

รายงานวิจัยสมบูรณ์ไกล่เกลี่ยสมานฉันท์หน_pdf ดูแล้ว 13 ครั้ง

thumb1

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์" ประจำปี 2563

เครือข่ายการเสริมสร้างความสมานฉันท์_pdf ดูแล้ว 6 ครั้ง

thumb1

โครงการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย ปี 2563

02_10_63 รวมเล่ม_pdf ดูแล้ว 5 ครั้ง

thumb1

รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย 2561

รายงานสถานการณ์ความขัดแย้ง61_pdf ดูแล้ว 13 ครั้ง

thumb1

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์แห่งชาติ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์_pdf ดูแล้ว 26 ครั้ง

thumb1

วิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 4 ประเทศ 62

วิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 4 ประเทศ 62_pdf ดูแล้ว 23 ครั้ง

thumb1

วิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 2561

โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง (ฉบับสมบูรณ์_pdf ดูแล้ว 16 ครั้ง

thumb1

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย 2560

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย 2560 ดูแล้ว 21 ครั้ง

thumb1

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย ดูแล้ว 73 ครั้ง

thumb1

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทย”


thumb1

รายงานการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย


สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com