โครงการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย ปี 2563

โครงการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย ปี 2563

รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย 2561

รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย 2561
โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์แห่งชาติ 2561

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์แห่งชาติ 2561

วิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 4 ประเทศ 62

วิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 4 ประเทศ 62
วิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 2561

วิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 2561

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย 2560

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย 2560
การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย

การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนในสังคมไทย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทย”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทย”
รายงานการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

รายงานการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com