วันที่ 20 เม.ย. 2562 15:57 น.

ที่ 1083/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการ

อ่านต่อ »

วันที่ 20 เม.ย. 2562 11:40 น.

ที่ 71/2562 แต่งคั้งคณะทำงานบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 1 เม.ย. 2562 17:59 น.

คำส่ั่งที่ 366/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ »

วันที่ 1 เม.ย. 2562 17:55 น.

ที่ 365/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ »

วันที่ 1 เม.ย. 2562 17:48 น.

ที่ 368/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ »

วันที่ 28 พ.ค. 2561 17:41 น.

คำสั่งที่ 132/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการจังหวัด ระยอง

อ่านต่อ »

วันที่ 28 พ.ค. 2561 17:34 น.

คำสั่งที่ 524/2561 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง

อ่านต่อ »

วันที่ 27 ก.พ. 2561 19:25 น.

คำส่ังที่ 188/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สุโขทัย

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:58 น.

คำสั่งที่ 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จ. น่าน

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:52 น.

คำสั่งที่ 120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด จังหวัดอทัยธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:44 น.

คำส่ังที่ 142/25612 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ จ. ลำปาง

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.พ. 2561 19:16 น.

คำส้ั่ง ที่ 188/2561

อ่านต่อ »