รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม