รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (19 พ.ค. 2564 08:57 น.)
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 มิ.ย. 2563 15:51 น.)
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 มี.ค. 2561 11:13 น.)
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 พ.ย. 2560 10:45 น.)