เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559