รายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (8 เม.ย. 2564 13:45 น.)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (21 มี.ค. 2562 15:44 น.)
รายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 พ.ย. 2560 11:46 น.)