thumb1

หนังสือขอออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด

หนังสือขอให้ออกบัตรใหม่ กรณีบัตรชำรุด ดูแล้ว 93 ครั้ง

thumb1

หนังสือขอออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย

หนังสือขอให้ออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหาย ดูแล้ว 109 ครั้ง

thumb1

แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแล้ว 490 ครั้ง

thumb1

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแล้ว 347 ครั้ง

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5